nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Containermaat.nl


ARTIKEL 1 – Identiteit van de rechtspersoon
Containermaat.nl
Tel: 085-3032902
klantenservice@containermaat.nl
KVK R’dam 24427565
BTW nr. NL199661704.B02
 
ARTIKEL 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Containermaat.nl: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Containermaat.nl;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Containermaat.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de afnemer en Containermaat.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Containermaat.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Containermaat.nl en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Containermaat.nl en de afnemer.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
Algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Containermaat.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 
ARTIKEL 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Containermaat.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Containermaat.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan Containermaat.nl zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Containermaat.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Containermaat.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Containermaat.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Containermaat.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Containermaat.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Containermaat.nl zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Containermaat.nl waar de afnemer met
klachten terecht kan;
b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Containermaat.nl deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien Containermaat.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
ARTIKEL 6 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Containermaat.nl producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Containermaat.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Containermaat.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
ARTIKEL 7 - Conformiteit en Garantie
1. Containermaat.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Containermaat.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Containermaat.nl jegens Containermaat.nl kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
ARTIKEL 8 - Levering en uitvoering
1. Containermaat.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Containermaat.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Containermaat.nl het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Containermaat.nl
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Containermaat.nl.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Containermaat.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
ARTIKEL 9 – Duurtransacties
1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de
overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
ARTIKEL 10 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Containermaat.nl te melden.

3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Containermaat.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
ARTIKEL 11 – Klachtenregeling
1. Containermaat.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Containermaat.nl, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Containermaat.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Containermaat.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
ARTIKEL 12 - Aanvullende bepaling prijs en betaling
Prijzen zijn inclusief plaatsing, milieutoeslag, huur-, transport-, en verwerkingskosten. Voor wisseling van containers alsmede afvoer van containers worden aanvullend bedragen in rekening gebracht. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Indien enig bedrag wordt gestorneerd dan is Containermaat gerechtigd niet over te gaan tot lediging van de ter beschikking gestelde container.
 
ARTIKEL 13 – Facturen
Containermaat zal slechts op digitale wijze factureren. Facturatie zal plaatsvinden per de eerste van elke kalendermaand. Indien afnemer de overeenkomst aangaat gedurende een kalendermaand, dan zal de eerste factuur het betreffende gedeelte van de kalendermaand omvatten.
 
ARTIKEL 14 – Prijswijziging
Containermaat is gerechtigd om jaarlijks per 1 juli haar prijzen aan te passen conform de NEA- index. Containermaat zal afnemer uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging in werking treedt uitsluitend per e-mail informeren.
 
ARTIKEL 15 – Containers
1. Afnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van een eventuele vergunning voor het plaatsen van de bestelde afvalcontainer bij de gemeente. Indien de afvalcontainer op last van de overheid verplaatst of verwijderd dient te worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van afnemer. De afvalcontainer mag tussentijds niet verplaatst worden door de afnemer. Afnemer is verplicht om zo nodig te zorgen voor voldoende verlichting, bebakening van de containers en / of het treffen van de voor verkeersveiligheid vereiste maatregelen dan wel naleving van regels die door enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden.
2. Afnemer is verantwoordelijk voor door deze gegeven instructies en aanwijzingen betreffende het plaatsen en ophalen van de bestelde afvalcontainer. Indien de afval container niet geplaatst of opgehaald kan worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van afnemer.
3. Het plaatsen van een container op het terrein van afnemer geschiedt altijd op eigen risico van de afnemer. Eventuele schade aan het straatwerk, begroeiing, overige ondergrond, omheining, bomen en overige opstal is voor eigen risico van de afnemer.
4. Het is afnemer niet toegestaan afval in de containers te comprimeren.
 
ARTIKEL 16 – Afvalstoffen en afvalcontainers
1. Containermaat.nl levert rolcontainers voor de volgende afvalstromen:
- Bedrijfsafval. Hierin mogen (door elkaar gemengd) de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: papier/karton, kunststoffen, hout, gft, textiel/tapijt/schoeisel, glas, leer/rubber, ijzer, non-ferro. Uitgesloten zijn: alle stoffen die niet in een kliko/minicontainer passen, asbest, asfalt/dakbedekking, autobanden, bagger, bielzen, chemisch afval, explosieve stoffen/vuurwerk, gevaarlijk afval, massieve rollen, PVC, radioactief afval, slachtafval/kadavers, sterk stuivende stoffen, vaste massa (bijv. motorblok), wit- en bruingoed, specifiek ziekenhuisafval.
- Papier en karton. Hierin mogen (door elkaar gemengd) de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: ongesorteerd papier en karton, ongewenste materialen verwijderd. Uitgesloten zijn: ordners, gelamineerd papier en vervuild papier, restafval.
- Archiefvernietiging. Hierin mogen (door elkaar gemengd) de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: druk- en schrijfpapier, bedrukt of onbedrukt. Uitgesloten zijn: carbonpapier en harde kaften.
2. Afnemer raadpleegt de website van Containermaat.nl zodat deze zich volledig op de hoogte stelt van de afvalproducten die niet in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd dienen te worden.
3. Afnemer zal contact opnemen met Containermaat indien afvalproducten niet worden vermeld op de website van Containermaat en/of bij twijfel of bepaalde afvalproducten in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd mogen worden.
 
ARTIKEL 17 – Aanvullende bepalingen levering en uitvoering
Containermaat.nl is te allen tijde gerechtigd een opdracht tot plaatsing van een container te weigeren. Op de wadden-eilanden zal geen plaatsing van containers plaatsvinden. Containermaat.nl zal containers binnen zeven werkdagen na bestelling plaatsen. Containermaat.nl bepaalt de dag van plaatsen en de dag van ledigen.
Indien de ledigingsdag valt op een erkende feestdag of andere dag waarop Containermaat.nl niet werkzaam is, dan heeft afnemer recht op een lediging die op een andere dag plaatsvindt. Deze lediging vindt uitsluitend plaats in onderling overleg.
 
ARTIKEL 18 – Aansprakelijkheid
Containermaat.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de afnemer in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Containermaat.nl.
In geen geval is Containermaat.nl aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de afvalstoffen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de afvalstoffen als bedoeld in artikel 21, onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de be- of verwerkingsinrichting de afvalstoffen weigert. Eventuele acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid.
In geen geval is Containermaat.nl aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door afnemer niet aan Containermaat.nl zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien afnemer nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. De afnemer is aansprakelijk voor deze schade en zal Containermaat.nl terzake volledig vrijwaren en schadeloos stellen terzake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
In geen geval is Containermaat.nl aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de diensten waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de producten, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Containermaat.nl jegens de afnemer steeds beperkt tot het risico en het bedrag dat door Containermaat.nl, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige artikellid is de totale aansprakelijkheid van Containermaat.nl voor schade geleden door de afnemer of door derden te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,- .
 
ARTIKEL 19 – Vrijwaring Containermaat.nl en aansprakelijkheid afnemer
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Containermaat.nl vrijwaart de afnemer Containermaat.nl, haar werknemers en andere door Containermaat.nl bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst.
De afnemer is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van Containermaat.nl en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de afnemer aan Containermaat.nl gegeven.
De afnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 21.
Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen, inzamelmiddelen en andere zaken door of vanwege de afnemer ingezet, is en blijft voor risico van de afnemer. Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het woord, schade ontstaat, is de afnemer steeds hiervoor aansprakelijk. De afnemer vrijwaart Containermaat.nl en stelt Containermaat.nl schadeloos ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
De afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de overeenkomst door de afnemer.
 
ARTIKEL 20 – Overmacht
1. Overmacht voor Containermaat.nl bestaat indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Containermaat.nl van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de afvalstoffen door een be- of verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van Containermaat.nl, dan wel storingen in de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop Containermaat.nl is aangewezen voor het kunnen nakomen van de overeenkomst.
2. Containermaat.nl is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Containermaat.nl door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen dan hebben zowel Containermaat.nl als de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Indien de afnemer dit recht uitoefent dan is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de afvalstoffen terug te nemen indien de overeenkomst dienstverlening betreft.
3. Indien Containermaat.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.
 
ARTIKEL 21 – Beëindiging overeenkomst
Ieder der partijen is gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Containermaat is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten indien:
- afnemer één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
- indien de afnemer de dienstverlening regelmatig stopzet, zulks ter beoordeling van Containermaat;
- indien afnemer het voorgeschreven soortelijk gewicht van de container overschrijdt;
- indien de af te leggen route voor het plaatsen c.q. ledigen van containers niet rendabel is, zulks ter beoordeling van Containermaat.
In de hiervoor genoemde gevallen is elke vordering die Containermaat jegens afnemer heeft direct en volledig opeisbaar.
Geplaatste containers worden binnen zeven werkdagen na het einde van de overeenkomst opgehaald. Containermaat zal ter zake hiervan afvoerkosten in rekening brengen die € 75,00 per rolcontainer bedragen indien de container korter dan 2 jaar gehuurd is. Als de container langer dat 2 jaar word gehuurd zijn de ophaalkosten kosteloos.
 
ARTIKEL 22 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.
 
ARTIKEL 23 - Slotbepalingen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling (-en) zoveel mogelijk benadert.
Versie 2.0 d.d. 12 september 2013